Партньори

Партньори

КМОР – Център за социални действия и иновации е неправителствена организация в Атина с повече от 40 години опит в подкрепа на уязвими групи. Наред с директното предоставяне на услуги (в областта на психичното здраве, трафика на хора, училищния тормоз, заетостта и бедността), организацията разработва и прилага иновативни инициативи, насочени към образованието, човешките права, заетостта, социалните услуги, спорта, както и провежда научни изследвания и развива  ноу-хау в сферата на социалната политика  за изграждане на устойчиви общности с равни възможности за всички. Ние се стремим към свят на интегритет, устойчив растеж и индивидуално благополучие.

Website: www.kmop.gr

Facebook: https://www.facebook.com/kmop.eu/

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/kmop/mycompany/

CESIE е Европейски център за изследвания и инициативи със седалище в Палермо, Сицилия. Организацията е създадена през 2001 г., вдъхновена от работата на социолога, активист и педагог Данило Долчи (1924-1997). Посредством реализирането на проекти в различни области CESIE допринася за активното участие на   гражданското общество и институции. Организацията работи  за насърчаване на растежа, развитието и разнообразието. Нашата мисия е да насърчаваме растежа чрез иновативни образователни подходи, базирани на участие. Като европейски център за изследвания и инициативи, организацията подпомага научни изследвания за разработване на иновативни практики и подходи  в  образованието, социалната, икономическата и културната сфери. Ние  вярваме в междусекторното взаимодействие на организации с различен опит в различни области.

Website: www.cesie.org

Facebook: https://www.facebook.com/cesie.ngo/

Twitter: https://www.twitter.com/cesieong

Linkedin: https://www.linkedin.com/company/cesie/?originalSubdomain=it

Център за политики „Надежда за децата“   (HFC) е независима, международна хуманитарна организация, базирана в Кипър. HFC изпълнява програми, свързани с насърчаването на правата на децата, посветени на тяхното благосъстояние, тяхното образование и превенцията на всякакъв вид насилие над деца, както и осигурява психо-социална и правна подкрепа. HFC защитава правата на децата като прилага стандартите и принципите на Конвенцията на ООН за правата на детето и правото на Европейския съюз. Ние изпълняваме своята мисия, като разработваме и изпълняваме национални, регионални и международни проекти; предоставяме консултации на държавни и международни организации относно създаване на политики за децата;  работим за застъпничество, лобиране, консултиране и изследвания в областта на правата на детето; подпомагаме програми, насочени към различните аспекти на благосъстоянието на децата.

Website: https://www.uncrcpc.org.cy/

Facebook: https://m.facebook.com/Hopeforchildren.crcpolicycenter/

Twitter: https://twitter.com/infouncrc

Фондация „Асоциация Анимус“ е неправителствена организация, която повече от 25 г развива дейности в подкрепа на жертви на насилие и семейства в риск.  Дейностите на организацията са в три области:

– Предоставяне на директна психо-социална подкрепа. Организацията е основен доставчик на услуги за град София и региона. Тя управлява Горещ телефон за жертви на насилие, Подслон за жертви на домашно насилие и трафик на хора, Комплекс за социални услуги (към Столична община), който включва Център за обществена подкрепа за деца и семейства и Звено „Майка и бебе“; Център за застъпничество и подкрепа „Зона закрила“, предназначен за деца, жертви на насилие; програми за информиране, консултиране, застъпничество и посредничество, терапия и рехабилитация.

– Работа в общността, превенция на насилието и работа в мрежа. Организацията участва активно в разработването и прилагането на политики, практики и законодателство засягащо жертвите на насилие като се застъпва за техните интереси. Разработва програми за превенция и повишаване на осведомеността.

– Обучение на специалисти с различни професии по темата за насилието и помощта за жертвите

Website: www.animusassociation.org

Facebook: https://www.facebook.com/AnimusAssociation

The Hallgarten Franchetti Centro Studi Villa Montesca Foundation (FVM) carries on the tradition of Villa Montesca where in 1909 Maria Montessori organized a seminar that gave birth to the first publication of the scientific pedagogic method universally known as the ‘Montessori Method’. FCSVM is nowadays internationally renowned for top quality research and training in teacher training, information technology and communication, education for European integration and cooperation in the field of education and culture at local, regional and European level. The aim of its activities is to help establish an efficient educational system which can help to overcome the barriers to education/training, speed up the recognition of learning outcomes achieved in formal, informal and non-formal approaches in order to encourage active participation in the learning process also by those people who, owing to marginalization, may be excluded from it. FCSVM is an experimental workshop for pilot projects for primary and secondary school students, teachers, trainers, adults and people with special educational needs.

 Website: https://www.montesca.eu/2.0/

Центърът за наука и изследвания (ZRS) е независима изследователска институция, основана от правителството на Република Словения. Тя е сред водещите изследователски институти, с активно   международно  научно сътрудничество по целия свят. Основните дейности са свързани с интердисциплинарни изследвания, изготвяне на експертизи и консултиране, обучение, организиране на научни и професионални срещи, издателска и библиотечна дейност. ZRS се състои от 9 института и 7 инфраструктурни звена, сред които Център за изследване на общественото мнение и Център за управление на проекти. ZRS е реализирал редица международни и  европейски изследователски проекти. Екипът на ZRS   участва активно в образователния процес в словенските и чуждестранни университети, като по този начин осигуряват трансфера на ноу-хау в образователната сфера.

Website: www.zrs-kp.si

Facebook: https://www.facebook.com/IzdsZRSKoper

https://www.facebook.com/pr.zrskp.si

Twitter: https://twitter.com/izds_zrs_kp

Свържете се с нас

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.