Εταίροι

Το KMΟΠ – Κέντρο Κοινωνικής Δράσης και Καινοτομίας, με έδρα την Αθήνα, είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός με περισσότερα από 40 χρόνια εμπειρίας στην υποστήριξη ευάλωτων ομάδων. Παράλληλα με την άμεση παροχή κοινωνικών υπηρεσιών (ψυχική υγεία, trafficking, εκφοβισμός, απασχόληση/φτώχεια), η τεχνογνωσία μας σχετίζεται με το σχεδιασμό και την εφαρμογή σημαντικών και καινοτόμων κοινωνικών πρωτοβουλιών στους τομείς της Εκπαίδευσης, των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, της Απασχόλησης, της Φροντίδας και της Ευεξίας, του Αθλητισμού και της Επιστημονικής έρευνας και ανάπτυξη τεχνογνωσίας σε θέματα κοινωνικής πολιτικής, με στόχο την οικοδόμηση ανθεκτικών κοινοτήτων με ίσες ευκαιρίες για όλους. Το όραμά μας είναι ένας κόσμος που βασίζεται στην ακεραιότητα, τη βιώσιμη ανάπτυξη και την ατομική ευημερία.

Ιστοσελίδα: www.kmop.gr

Facebook: https://www.facebook.com/kmop.eu/

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/kmop/mycompany/

Ο οργανισμός CESIE είναι ένα Ευρωπαϊκό Κέντρο Μελετών και Πρωτοβουλιών με έδρα το Παλέρμο της Σικελίας. Ιδρύθηκε το 2001, εμπνευσμένο από το έργο και τις θεωρίες του κοινωνιολόγου, ακτιβιστή και εκπαιδευτή Danilo Dolci (1924-1997). Το CESIE συμβάλλει στην ενεργό συμμετοχή ανθρώπων, κοινωνιών πολιτών και θεσμών μέσω της υλοποίησης έργων σε διάφορους θεματικούς τομείς, για την προώθηση της ανάπτυξης, εκτιμώντας πάντα τη διαφορετικότητα, με σεβασμό στην ηθική και την ανθρώπινη ανάπτυξη. Η αποστολή μας είναι να προωθήσουμε την ανάπτυξη μέσω καινοτόμων και συμμετοχικών εκπαιδευτικών προσεγγίσεων. Ως Ευρωπαϊκό Κέντρο Σπουδών και Πρωτοβουλιών, ο οργανισμός είναι αφιερωμένος στην προώθηση της έρευνας και της ανάπτυξης, ώστε να αυξήσει και να βελτιώσει τις προσανατολισμένες στο μέλλον διαδικασίες καινοτομίας σε εκπαιδευτικούς, κοινωνικούς, οικονομικούς και πολιτιστικούς τομείς, πιστεύοντας στη διατομεακή δράση των οργανισμών που συνεργάζονται ετερογενή πεδία και τομείς.

Ιστοσελίδα: www.cesie.org

Facebook: https://www.facebook.com/cesie.ngo/

Twitter: https://www.twitter.com/cesieong

Linkedin: https://www.linkedin.com/company/cesie/?originalSubdomain=it

Ο οργανισμός Hope For Children CRC Policy Center (HFC) είναι ένας ανεξάρτητος, διεθνής και ανθρωπιστικός φορέας με έδρα την Κύπρο. Το HFC υλοποιεί πολύπλευρα ανθρωπιστικά προγράμματα που σχετίζονται με την προώθηση των δικαιωμάτων των παιδιών, με προτεραιότητα την ευημερία τους, την εκπαίδευσή τους και την πρόληψη κάθε είδους βίας κατά των παιδιών, καθώς και την παροχή ψυχοκοινωνικής και νομικής υποστήριξης. Το HFC προασπίζεται και προστατεύει τα δικαιώματα των παιδιών με βάση τα πρότυπα και τις αρχές της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού και το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.   Εκπληρώνουμε την αποστολή μας σχεδιάζοντας και υλοποιώντας εθνικά, περιφερειακά και διεθνή έργα- προσφέροντας συμβουλευτικές υπηρεσίες και υπηρεσίες χάραξης πολιτικής σε κυβερνήσεις και διεθνείς οργανισμούς- υποστηρίζοντας, ασκώντας πιέσεις, παρέχοντας συμβουλές και διεξάγοντας εμπεριστατωμένη έρευνα στον τομέα των δικαιωμάτων του παιδιού- και διευκολύνοντας προγράμματα βάσης που αφορούν πολλές διαφορετικές πτυχές της ευημερίας των παιδιών.

Ιστοσελίδα: https://www.uncrcpc.org.cy/

Facebook: https://m.facebook.com/Hopeforchildren.crcpolicycenter/

Twitter: https://twitter.com/infouncrc

H μη κυβερνητική οργάνωση Animus Association αναπτύσσει δραστηριότητες για την υποστήριξη των θυμάτων βίας και των οικογενειών που κινδυνεύουν για περισσότερο από 25 χρόνια. Οι δραστηριότητες του οργανισμού εκτείνονται σε τρεις τομείς:

– Παροχή άμεσης ψυχοκοινωνικής στήριξης: Ο οργανισμός είναι ο βασικός πάροχoς υπηρεσιών για την πόλη της Σόφιας και την περιοχή. Λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή βοήθειας για θύματα βίας, Καταφύγιο θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας και trafficking, Κέντρο Κοινωνικών Υπηρεσιών (στο Δήμο της Σόφιας), το οποίο περιλαμβάνει Κοινοτικό Κέντρο Υποστήριξης Παιδιών και Οικογενειών και Μονάδα Μητέρας και Βρέφους, Κέντρο Υπεράσπισης και Υποστήριξης “Ζώνη Προστασίας”, σχεδιασμένο για παιδιά θύματα βίας, προγράμματα ενημέρωσης, συμβουλευτικής, συνηγορίας και μεσολάβησης, θεραπείας και αποκατάστασης.

– Εργασία στην κοινότητα, πρόληψη και δικτύωση: Ο οργανισμός συμμετέχει ενεργά στην ανάπτυξη και εφαρμογή πολιτικών, πρακτικών και νομοθεσίας που επηρεάζουν τα θύματα βίας, υποστηρίζοντας τα συμφέροντα και τα δικαιώματά τους. Αναπτύσσει προγράμματα πρόληψης και ευαισθητοποίησης.

– Κατάρτιση ειδικών από διάφορα επαγγέλματα σε θέματα βίας και υποστήριξης των θυμάτων.

Ιστοσελίδα: www.animusassociation.org 

Facebook: https://www.facebook.com/AnimusAssociation

Το εκπαιδευτικό κέντρο Hallgarten Franchetti Centro Studi Villa Montesca (FCSVM) στην Ιταλία συνεχίζει την παράδοση της Villa Montesca όπου το 1909 η Maria Montessori οργάνωσε ένα σεμινάριο που οδήγησε στην πρώτη δημοσίευση της παγκοσμίως γνωστής επιστημονικής παιδαγωγικής μεθόδου «Montessori». Το FCSVM είναι σήμερα διεθνώς γνωστό για την κορυφαίας ποιότητας έρευνα στην κατάρτιση εκπαιδευτικών, στις τεχνολογίες της πληροφορίας και επικοινωνίας, την εκπαίδευση για την ευρωπαϊκή κουλτούρα και τη συνεργασία στον τομέα της εκπαίδευσης και του πολιτισμού σε τοπικό, περιφερειακό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Στόχος των δραστηριοτήτων του είναι να συμβάλει στη δημιουργία ενός αποτελεσματικού εκπαιδευτικού συστήματος που μπορεί να βοηθήσει στην υπέρβαση των φραγμών στην εκπαίδευση/κατάρτιση, στην επιτάχυνση της αναγνώρισης των μαθησιακών αποτελεσμάτων που επιτυγχάνονται με επίσημες, άτυπες και μη τυπικές προσεγγίσεις, προκειμένου να ενθαρρύνει την ενεργό συμμετοχή στην μαθησιακή διαδικασία των ατόμων ιδιαίτερα που λόγω περιθωριοποίησης, ενδέχεται να αποκλειστούν από αυτήν. Το FCSVM είναι ένα πειραματικό εργαστήριο για πιλοτικά έργα για μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, δασκάλους, εκπαιδευτές, ενήλικες και άτομα με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

 Ιστοσελίδα: https://www.montesca.eu/2.0/

Το Κέντρο Επιστήμης και Έρευνας είναι ένα ανεξάρτητο δημόσιο ερευνητικό ίδρυμα που ιδρύθηκε από την κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Σλοβενίας. Είναι ένα από τα κορυφαία σλοβενικά ερευνητικά ιδρύματα, που συμμετέχει ενεργά στη διεθνή επιστημονική συνεργασία και διατηρεί δεσμούς με παρόμοιους οργανισμούς σε όλο τον κόσμο. Οι κύριες δραστηριότητές του είναι η διεπιστημονική έρευνα, η εκπόνηση εξειδικευμένων μελετών και η παροχή συμβουλών, η εκπαίδευση, η διοργάνωση επιστημονικών και επαγγελματικών συναντήσεων, η δημοσίευση και η βιβλιοθηκονομία. Το ZRS αποτελείται από 9 ινστιτούτα και 7 μονάδες υποδομής, συμπεριλαμβανομένων του Κέντρου Έρευνας Γνώμης και του Κέντρου Διαχείρισης Έργων, τα οποία παρέχουν απαραίτητη υποστήριξη για την αποτελεσματική έρευνα και την υλοποίηση έργων. Το ZRS διαθέτει εκτεταμένη εμπειρία στη διαχείριση και συνεργασία σε μια σειρά ευρωπαϊκών ερευνητικών έργων, συμπεριλαμβανομένων του Horizon 2020, προγραμμάτων Framework, ERC, των προγραμμάτων εδαφικής συνεργασίας κ.ά., καθώς και το απαραίτητο προσωπικό και την υποδομή για τη διαχείριση και το συντονισμό ερευνητικών έργων. Οι ερευνητές συμμετέχουν επίσης ενεργά στην εκπαιδευτική διαδικασία σε σλοβενικά και διεθνή πανεπιστήμια, εξασφαλίζοντας τη μεταφορά της τεχνογνωσίας τους στον εκπαιδευτικό τομέα.

Ιστοσελίδα: www.zrs-kp.si

Facebook: https://www.facebook.com/IzdsZRSKoper

https://www.facebook.com/pr.zrskp.si

Twitter: https://twitter.com/izds_zrs_kp

Επικοινωνήστε μαζί μας

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.