Partnerske institucije

Partnerske institucije

KMOP – Social Action and Innovation Center s sedežem v Atenah je neprofitna organizacija z več letnimi izkušnjami pri podpori ranljivim skupinam. Poleg neposrednega zagotavljanja socialnih storitev (duševno zdravje, trgovina z ljudmi, ustrahovanje, zaposlovanje/revščina) se njihovo strokovno znanje nanaša na oblikovanje in izvajanje učinkovitih in inovativnih družbenih pobud na področjih izobraževanja, človekovih pravic, zaposlovanja, oskrbe in razvoja strokovnega znanja ter izkušenj na področju vprašanj socialne politike, katerih cilj je izgradnja odpornih skupnosti z enakimi možnostmi za vse. Njihova vizija je svet, ki temelji na integriteti, trajnostni rasti in blaginji posameznika.

Spletna stran: www.kmop.gr

Facebook: https://www.facebook.com/kmop.eu/

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/kmop/mycompany/

CESIE je Evropski center študij in pobud s sedežem v Palermu na Siciliji. Organizacija je bila ustanovljena leta 2001 po navdihu dela in teorij sociologa, aktivista in pedagoga Danila Dolcija (1924-1997). CESIE prispeva k aktivni udeležbi ljudi, civilne družbe in institucij z izvajanjem projektov na različnih tematskih področjih, predvsem pa v smeri spodbujanja rasti in razvoja. Njihovo poslanstvo je spodbujati rast z inovativnimi in participativnimi izobraževalnimi pristopi. Kot evropsko središče študij in pobud je organizacija namenjena spodbujanju raziskav in razvoja z namenom povečanja in izboljšanja v prihodnost usmerjenih inovacijskih procesov v izobraževalni, socialni, gospodarski in kulturni sferi.

Spletna stran: www.cesie.org

Facebook: https://www.facebook.com/cesie.ngo/

Twitter: https://www.twitter.com/cesieong

Linkedin: https://www.linkedin.com/company/cesie/?originalSubdomain=it

Hope For Children CRC Policy Center (HFC) je neodvisna, mednarodna in humanitarna ustanova s sedežem na Cipru.​ HFC izvaja večplastne humanitarne programe, povezane s promocijo otrokovih pravic, pri čemer daje prednost njihovi blaginji, izobraževanju in preprečevanju kakršnega koli nasilja nad otroki. Otrokom nudi tudi storitve psihosocialne in pravne podpore.​ HFC zagovarja in ščiti otrokove pravice na podlagi standardov in načel konvencije ZN o otrokovih pravicah in prava Evropske unije. Svoje poslanstvo izpolnjuje z načrtovanjem in izvajanjem nacionalnih, regionalnih in mednarodnih projektov, nudenjem svetovalnih storitev in storitev oblikovanja politik vladam in mednarodnim organizacijam, zagovorništvo, lobiranje, svetovanje in izvajanje raziskav na področju otrokovih pravic.

Spletna stran: https://www.uncrcpc.org.cy/

Facebook: https://m.facebook.com/Hopeforchildren.crcpolicycenter/

Twitter: https://twitter.com/infouncrc

Društvo Animus je nevladna organizacija, ki že več kot 25 let razvija dejavnosti za podporo žrtvam nasilja in družinam. Dejavnosti organizacije potekajo na treh področjih:

– Zagotavljanje neposredne psihosocialne podpore. Organizacija je glavni ponudnik storitev za mesto Sofija in regijo. Upravlja dežurno telefonsko linijo za žrtve nasilja, zavetišče za žrtve nasilja in trgovine z ljudmi, center za socialne storitve, ki vključuje center za podporo skupnosti za otroke in družine ter enoto za matere in dojenčke; Center za zagovorništvo in podporo “Protection Zone”, namenjen otrokom žrtvam nasilja, ter programe informiranja, svetovanja, zagovorništva, mediacije, terapije in rehabilitacije.

Delo v skupnosti, preventiva in povezovanje. Organizacija aktivno sodeluje pri razvoju in izvajanju politik, praks in zakonodaje, ki zadeva žrtve nasilja, ter zagovarja njihove interese in pravice. Razvija preventivne programe in programe ozaveščanja.

– Usposabljanje strokovnjakov na temo nasilja in podpore žrtvam.

Spletna stran: www.animusassociation.org 

Facebook: https://www.facebook.com/AnimusAssociation

Fundacija Hallgarten Franchetti Centro Studi Villa Montesca (FVM) nadaljuje tradicijo Vile Montesce, kjer je leta 1909 Maria Montessori organizirala seminar, ki je prinesel prvo publikacijo znanstvene pedagoške metode, splošno znane kot “metoda Montessori”. FCSVM je danes mednarodno znana po vrhunskih raziskavah in usposabljanju učiteljev, informacijske tehnologije in komuniciranja, izobraževanja za evropsko povezovanje ter sodelovanja na področju izobraževanja in kulture na lokalni, regionalni in evropski ravni. Cilj teh dejavnosti je pomagati pri vzpostavitvi učinkovitega izobraževalnega sistema, ki lahko pomaga presegati ovire pri izobraževanju/usposabljanju, pospeši priznavanje učnih rezultatov, doseženih v formalnem, priložnostnem in neformalnem pristopu. Vse to z namenom, da bi spodbudili aktivno udeležbo v učnega procesa tudi s strani tistih ljudi, ki so lahko zaradi marginalizacije iz njega izključeni. FCSVM je eksperimentalna delavnica za pilotne projekte za osnovnošolce in srednješolce, učitelje, trenerje, odrasle in osebe s posebnimi izobraževalnimi potrebami.

Spletna stran: https://www.montesca.eu/2.0/

Znanstveno-raziskovalno središče Koper je samostojni javni raziskovalni zavod, katerega ustanovitelj je Vlada Republike Slovenije. Je ena vodilnih slovenskih raziskovalnih ustanov, ki se aktivno vključuje v mednarodno znanstveno sodelovanje in se povezuje s sorodnimi organizacijami po svetu.  Osnovne dejavnosti ZRS Koper so interdisciplinarno raziskovanje, priprava strokovnih študij in svetovanje, izobraževanje, organizacija znanstvenih ter strokovnih srečanj, založništvo in knjižničarstvo. ZRS Koper sestoji iz devetih inštitutov in sedmih infrastrukturnih enot. ZRS Koper ima bogate izkušnje z vodenjem in sodelovanjem v evropskih raziskovalnih projektov, vključno s programi Obzorje 2020, okvirnimi programi, ERC, programi teritorialnega sodelovanja itd., ter potrebne kadre in infrastrukturo za vodenje in koordinacijo raziskovalnih projektov. Raziskovalci so tudi aktivno vključeni v izobraževalni proces na slovenskih in mednarodnih univerzah, s čimer zagotavljajo prenos svojega znanja v izobraževalno sfero.

Spletna stran: www.zrs-kp.si

Facebook: https://www.facebook.com/IzdsZRSKoper

https://www.facebook.com/pr.zrskp.si

Twitter: https://twitter.com/izds_zrs_kp

Stopite v stik

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.